Privacy beleid

1.Inleiding en algemene voorwaarden

Dit is de Privacy en Cookie Policy van Benedicte Goesaert BV, Smidsestraat 208, 9000 Gent (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0742.501.940 (hierna “Benedicte Goesaert”, “wij”, “ons” of “onze”). We behouden ons het recht voor deze Privacy Policy periodiek te wijzigen en te updaten. Onze privacyverklaring werd voor het laatst geüpdatet op 28/02/2020.

Overeenkomstig artikel 4 van de AGV en het Wetboek Bescherming Persoonsgegevens is de Verwerkingsverantwoordelijke:

Benedicte Goesaert BV, Smidsestraat 208, 9000 Gent, België

Deze policy is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van uw gegevens door Benedicte Goesaert. Deze policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van onze website. In deze policy leest u onder andere hoe wij met u omgaan over informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen en hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen.

2. Welke gegevens verzamelen we?

Benedicte Goesaert BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die door de Gebruiker rechtstreeks en bewust worden verstrekt om de deelname aan door de vennootschap georganiseerde evenementen en openingen te vergemakkelijken; om informatie te verstrekken over beschikbare kunstwerken en om gevraagde dienstverlening op te volgen. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld de functietitel, voornaam en familienaam, e-mailadres, postadres, afdeling, vennootschap/firma, telefoonnummer, beroep, interesse in kunstwerken & dienstverlening, aangekochte kunstwerken & diensten waarop een beroep werd gedaan, betalingsgegevens, financiële gegevens, d.w.z. de naam van uw bank, uw rekeningnummer en sort code in het geval we een transactie afsluiten.

Onder persoonsgegevens verstaan we de gegevens die op u als identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben. De persoonsgegevens die Benedicte Goesaert verzamelt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website en die wij verkrijgen door uw gebruik van onze website en/of onze producten en/of diensten. Meer informatie over het verzamelen van gegevens via onze website vindt u in onze cookie policy. Verder gaat het ook over de persoonsgegevens die u ons overmaakt via andere kanalen zoals onder andere per telefoon, via antwoordformulieren, contractdocumenten en dergelijke meer. Tot slot verzamelen we ook gegevens via externe kanalen zoals adressenbeheerders, om actief nieuwe doelgroepen te kunnen bereiken. Met deze mensen nemen we vervolgens contact op, waarna zij de mogelijkheid krijgen om hun gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of ze niet meer te laten gebruiken.

3. Waarom en hoe verzamelen we deze gegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens in eerste instantie om uw contact(en) en overeenkomsten met Benedicte Goesaert te beheren en te verwerken. We moeten uw persoonsgegevens verwerken om ons professionele kunstnetwerk en onze kennis van de kunstmarkt in stand te houden. De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang (Art. 6.1 f) AGV). Uw gegevens zullen verwijderd worden zodra u de wens te kennen geeft van de verdere verwerking van uw gegevens af te zien of zodra u tegen deze verwerking bezwaar maakt.

We mogen uw persoonsgegevens verwerken in de volgende gevallen:

wanneer u onze website bezoekt benedictegoesaert.com wanneer u projecten of tentoonstellingen bezoekt waaraan wij deelnemen of meewerken of die wij organiseren, of wanneer u ons tijdens evenementen bezoekt wanneer u via e-mail, telefonisch of via online kunstplatforms inlichtingen vraagt wanneer u op onze nieuwsbrief inschrijft wanneer u solliciteert wanneer u goederen of diensten levert wanneer u van onze dienstverlening gebruik maakt of een aankoop doet bij ons

De verstrekte gegevens kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om:

– uw bestelling te verwerken;

– facturen te versturen

– op aan elk verzoek van de Gebruiker te reageren en eraan tegemoet te komen, en derhalve de relatie tussen de Gebruiker en Benedicte Goesaert BV te beheren

– Nieuwsbrieven en informatieve en promotionele mededelingen uit te sturen, waaronder commerciële mededelingen, publiciteitsmateriaal en uitnodigingen voor tentoonstellingen en evenementen

– de deelname van de Gebruiker aan een of meerdere door Benedicte Goesaert bv gepromote evenementen te registreren

We maken gebruik van verschillende vormen van marketing om u promotiemateriaal over onze Diensten te bezorgen.

We kunnen de contactgegevens die u ons verstrekt (via onze website of door gebruik te maken van onze Diensten) voor marketingdoeleinden en in overeenstemming met ons gerechtvaardigd belang gebruiken om u informatie te bezorgen over tentoonstellingen en evenementen. We kunnen gebruik maken van derde e-mailproviders zoals Mail Chimp voor de verwerking van deze marketing e-mails.

We kunnen uw naam en contactgegevens ook doorgeven aan onze voormelde filialen die hetzelfde soort producten en diensten leveren, om het hen mogelijk te maken u hun producten en diensten aan te bieden.

Indien u niet langer wenst opgenomen te zijn in deze mailinglijst, neem dan contact op met ons via contact@benedictegoesaert.com of klik op “uitschrijven” onderaan elke marketing e-mail.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker zullen worden verwerkt door de eigenaar van Benedicte Goesaert BV of door daartoe gemachtigde medewerkers. De Persoonsgegevens zullen niet willekeurig worden bekendgemaakt, noch openbaar worden gemaakt. Gegevens kunnen enkel aan derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een lening in het kader van een museumtentoonstelling, met de goedkeuring van de Gebruiker

We kunnen bepaalde soorten informatie die u ons verstrekt analyseren met als gerechtvaardigd belang het verbeteren van de Diensten die we verlenen en het aanbieden van een gepersonaliseerde dienstverlening inzake advies en begeleiding op het vlak van kunst, op basis van uw voorkeuren, aanbevelingen, interesses, vorige aankopen en locatie.

4. Wat zijn uw rechten?

Onze vennootschap wil verzekeren dat u zich volledige bewust bent van al uw rechten betreffende gegevensbescherming. Als gebruiker heeft u de volgende rechten:

Het recht toegang tot of een kopie van alle persoonsgegevens die we over u bezitten te vragen; Het recht uw persoonsgegevens te verbeteren indien u van mening bent dat de informatie in ons bezit onjuist is; Het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen, indien u van mening bent dat we niet het recht hebben deze gegevens te bezitten; Het recht uw goedkeuring voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (als de verwerking is gebaseerd op voorheen verkregen goedkeuring); Het recht ons te vragen te stoppen of te starten met het versturen van marketingboodschappen, zoals hierna beschreven in het deel over marketing; Het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens; Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u heeft het recht onze vennootschap te vragen de door ons verzamelde gegevens over te maken aan een andere organisatie of rechtstreeks aan uzelf, onder bepaalde voorwaarden.

Elk verzoek om toegang te hebben tot of een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens moet schriftelijk worden gedaan, en we zullen proberen onmiddellijk en in elk geval binnen de maand, overeenkomstig de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving. De zullen aan al onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot uw rechten als betrokkene voldoen.

We streven ernaar te verzekeren dat de gegevens die we over u bezitten steeds correct zijn. Om ons te helpen verzekeren dat uw informatie up-to-date is, vragen we u ons in te informeren over elke wijziging van uw persoonsgegevens. Dat kan u doen via het volgende e-mailadres: contact@benedictegoesaert.com.

Een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw gegevens verwerkt worden, kunt u uw klacht richten tot de Privacycommissie (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

5. Beheer van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld en beheerd door Benedicte Goesaert, Smidsestraat 208, 9000 Gent. Binnen Benedicte Goesaert zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Uw gegevens kunnen ook worden verzameld en verwerkt door onze verwerkers. Dat zijn de firma’s die in onze opdracht onze databases en website beheren en/of hosten. Zij hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak. Op eenvoudig verzoek kunt u een overzicht krijgen van deze verwerkers.

Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we uw gegevens aan externe organisaties, ondernemingen of personen. We beschouwen uw gegevens als vertrouwelijke informatie. Bij sommige initiatieven bieden we u bij inschrijving wel de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van acties van een of meerdere van de externe partners van dat initiatief. In dat geval moet u daar uw expliciete toestemming voor geven.

We beschouwen uw gegevens als vertrouwelijke informatie, maar kunnen ze bekendmaken aan ons personeel, onze leveranciers of onze onderaannemers, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in deze privacy policy uiteengezette doeleinden, op voorwaarde echter dat ze niet op een onafhankelijke manier gebruik maken van de informatie en zich ertoe verbonden hebben deze informatie te beschermen.

Daarenboven kunnen we uw informatie bekendmaken in zoverre we daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld aan overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties); in het kader van lopende of verwachte gerechtelijke procedures; en met het oog op het vestigen, uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten (bijvoorbeeld het doorgeven van informatie aan derden met het oog op de preventie van fraude).

6. Naleving en preventie van Frauduleuze en Illegale Activiteiten

We kunnen Persoonsgegevens verwerken met als gerechtvaardigd belang het verzekeren dat op een wettige en niet-frauduleuze manier van onze Diensten gebruik wordt gemaakt, dat onze dienstverlening niet wordt verstoord, dat onze medewerkers of andere personen niet worden geïntimideerd en dat we onze wettelijke rechten kunnen afdwingen en aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, waaronder de naleving van de antiwitwaswetgeving (indien van toepassing).

Als we reden hebben om aan te nemen dat u een inbreuk maakt op een of meerdere van toepassing zijnde wetten, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om derden, zoals uw e-mail/internetprovider of wethandhavingsinstanties in te lichten over de inhoud van uw informatie.

7. Privacy policies van andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Onze privacy policy is enkel van toepassing op onze website.  Als u dus op een link naar een andere website klikt, dient u de privacy policy van die website te lezen.

8. BEVEILIGING

We zullen alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen treffen om het verlies, het verkeerde gebruik of de wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Hou er rekening mee dat, hoewel we streven naar een redelijke beveiliging van de informatie die we verwerken en bezitten, geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke beveiligingsinbreuken kan voorkomen.

 

Benedicte Goesaert BV zal op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door een verkeerd of onwettig gebruik van persoonsgegevens door een derde.

Cookie beleid

1. Gebruik van cookies

Benedicte Goesaert informeert steeds de bezoekers van haar websites over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.

Meer informatie is beschikbaar op allaboutcookies.org.

Onze vennootschap gebruikt cookies op verschillende manieren om uw ervaring op onze website te verbeteren, waaronder:

Het onthouden van uw inloggegevens;

Het onthouden van uw voorkeuren;

Inzicht in de manier waarop u onze website gebruikt;

2. Hoe zet u cookies uit?

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Hou er wanneer u cookies uitschakelt wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

3. Welke cookies gebruiken wij op WWW.BENEDICTEGOESAERT.COM?

Hieronder vindt u een overzicht van functionele en niet-functionele cookies, die gebruikt worden op deze site:

_ga – WWW.BENEDICTEGOESAERT.COM – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie houdt de trafiekherkomst en campagnegegevens bij. Meer info.

Verloopt na 2 jaar.

__utma – WWW.BENEDICTEGOESAERT.COM – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie houdt de trafiekherkomst en campagnegegevens bij. Meer info.

Verloopt na 2 jaar.

__utmb – WWW.BENEDICTEGOESAERT.COM – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie houdt de trafiekherkomst en campagnegegevens bij. Meer info.

Verloopt na 30 minuten.

__utmc – WWW.BENEDICTEGOESAERT.COM – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie houdt de trafiekherkomst en campagnegegevens bij. Meer info.

Verloopt aan het eind van de actieve sessie.

__utmt – WWW.BENEDICTEGOESAERT.COM – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie houdt de trafiekherkomst en campagnegegevens bij. Meer info.

Verloopt na 10 minuten.

__utmz – WWW.BENEDICTEGOESAERT.COM – niet-functionele cookie

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie houdt de trafiekherkomst en campagnegegevens bij. Meer info.

Verloopt na 6 maanden.

This website uses cookies. By navigating trough this website, you agree with our privacy policy. More info? I agree